เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


ปรัชญา เรียนเด่น เน้นคุณธรรม ล้ำเลิศทักษะ
   
วิสัยทัศน์ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน บุคลากร เน้นสารสนเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม บริการสังคม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
   
พันธกิจ 1.พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามรถในด้านงานวิจัย นวัตกรรม หลักสูตร การจัดการศึกษา  พัฒนาด้านหลักสูตรก้าวทันเทคโนโลยี
  2.พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
   
เป้าประสงค์   ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพได้ตรงตามคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามการเรียนรู้ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000375  คน