เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ >> งานพัสดุ

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2 จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3 จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
4 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
5 ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6 ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานในหน้าที่
7 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
8 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
10 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินและสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นายธวัชชัย  นกแก้ว ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ
2 นายอนาวิน  กุลวงษ์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
3 นายสุรัตน์   เทียนสีม่วง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000360  คน