เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ >> งานการบัญชี

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2 จัดทำงานรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
3 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4 ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
6 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ยภายในและภายนอกสถานศึกษา
7 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นางแก้วใจ  ดวงมณี ตำแหน่ง : หัวหน้างานการบัญชี
2 นายอนาวิน  กุลวงษ์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี
3 นางสาวคนึงนิจ  แพ่งกล่อม ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000380  คน