เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ >> งานการเงิน

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน การโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
2 รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ รายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลาย เอกสารตามระเบียบ
5 ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้อง
6 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งถายในและภายนอกสถานศึกษา
7 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน
8 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นางสาวศิรินันท์   เส็งหนองแบน ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน
2 นางสาวรุ่งนภา  น้อยยม ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000352  คน