เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ >> งานบุคลากร

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2 จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3 จัดทำแแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4 ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลา ของบุคลากรในสถานศึกษา
5 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติ ของบุคลากรในสถานศึกษา
6 ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บคุลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
7 การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
8 การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11 ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นางสาวศิรินันท์   เส็งหนองแบน ตำแหน่ง : หัวหน้างานบุคลากร
2 นางสายสุนีย์  อยู่เย็น ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
3 นางสาวธีติมา  เยินสูงเนิน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000377  คน