เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2 1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
3 2 ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล การวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
4 3 วางแผนและดำเนินงาน ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
5 4 จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้ได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6 5 สนับสนุนการพัฒนการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์ การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่างๆ
7 6 ติดตามและแนะนำเกียวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนการสอน
8 7 ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเสนอความความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
9 8 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10 9 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11 10 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12 11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นางปัฐมาพร  น้อยบัว ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นายอำนวย  อินทรโชติ ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 นางสาวสุธาสินี  สีฤทธิ์ ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 นางประภัสสร  โตค้างพลู ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000410  คน