เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ >> งานวัดผลและประเมินผล

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 ส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2 กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3 ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4 ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนน ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5 รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับแผนกวิชา และรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตราฐาน
8 เก็บรักษาและทำลายเอกสาร หลักฐาน การประเมินผลการเรียน และเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9 ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
10 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นางสาวรุ่งนภา  น้อยยม ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2 นายอำนวย  อินทรโชติ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
3 นายมนตรี  เสมาทอง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000406  คน