เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ >> แผนกวิชาเครื่องกล

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2 ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล การวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3 วางแผนและดำเนินงาน ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4 จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้ได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5 สนับสนุนการพัฒนการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์ การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่างๆ
6 ติดตามและแนะนำเกียวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนการสอน
7 ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเสนอความความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
8 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นายธวัชชัย  นกแก้ว ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
2 นายธีรศักดิ์   แสนล้อม ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 นายสมชาย  ธิมา ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกเครื่องกล (ช่างยนต์)
4 นายวิชัย  แก้วคูณ ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกเครื่องกล (ช่างยนต์)
5 นายวิโรจน์  วาจาตรง ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกเครื่องกล (ช่างยนต์)

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000006621  คน