เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเนเธœเธ™เธ‡เธฒเธ™เนเธฅเธฐเธ„เธงเธฒเธกเธฃเนˆเธงเธกเธกเธทเธญ >> งานความร่วมมือ

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ของสถานศึกษา
2 ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนในสถานศึกษา
3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
5 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  สีทอง ตำแหน่ง : หัวหน้างานความร่วมมือ
2 นางสาวสุธาสินี  สีฤทธิ์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
3 นายนิรันดร  พรหมเดช ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
4 นางสาวคนึงนิจ  แพ่งกล่อม ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000370  คน