เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเนเธœเธ™เธ‡เธฒเธ™เนเธฅเธฐเธ„เธงเธฒเธกเธฃเนˆเธงเธกเธกเธทเธญ >> งานวางแผนและงบประมาณ

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 จัดท าแผน ปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบายและ ภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2 จัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนใน สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความน้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและ ศักยภาพของสถานศึกษา
3 .ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไป ตามแผนที่ก าหนดและ ด าเนินการ เรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
4 รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา ส ารวจ ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
5 วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
6 ัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่ก าหนด
7 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น
9 .ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นางปัฐมาพร  น้อยบัว ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
2 นางสาวทิพวรรณ  ขามภารา ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000353  คน