เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธเธดเธˆเธเธฒเธฃเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธ™เธฑเธเธจเธถเธเธฉเธฒ >> งานโครงการพิเศษ

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 ดำเนินโครงการพิเศษของสถานศึกษา
2 ประสานงานโครงการพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 งานป้องกันและปราบปรามสารเสพติด
4 งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์
5 งานป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทความไม่สงบในสถานศึกษา
6 งานศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
7 งานโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เป็นต้น
8 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000372  คน