เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ >> งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 จัดทำแผนปฏิบัติฝึกอบรม บริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี
2 ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ เช่นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3 ดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและผู้รับบริการทั่วไป เช่นโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบบรูณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
4 ดำเนินโครงการฝึกอบรม บริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
5 ดำเนินการจัดกิจกรรม การให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุเร่งด้วยตามที่ได้รับมอบหมาย
6 เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
7 ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม ยาเสพย์ติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
8 ส่งเสริม เผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางการในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ
9 ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
10 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
11 ดำแล บำรุงรักษา และรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นางจริยาภรณ์   จันทร์แก้วเกิด ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2 นางปัฐมาพร  น้อยบัว ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3 นายอำนวย  อินทรโชติ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000073146  คน