เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธเธดเธˆเธเธฒเธฃเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธ™เธฑเธเธจเธถเธเธฉเธฒ >> งานสวัสดีการนักเรียน นักศึกษา

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิ ลดค่าโดยสาร และยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติดย์ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับฝึกอบรม
2 จัดหาเครื่องมือ และเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาล และการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมรับฝึกอบรม
3 ดำเนินการเกี่ยวกับปฐมพยาบาล การบริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
4 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่ิงเสพติดย์และภัยร้ายต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
5 จัดการติดตาม ควบคุมดูแลการเข้าพักภายใน และภายนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ
6 จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการ แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ถูกตามหลักโภชนาการที่ดี

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นางสาวสุธาสินี  สีฤทธิ์ ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2 นางปัฐมาพร  น้อยบัว ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3 นายอำนวย  อินทรโชติ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000354  คน