เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ >> งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถประกอบอาชีพได้
2 จัดทำแผนและคู่มือการฝึก ตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3 วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ
4 ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5 ติดต่อประสานงาน กับแหล่งงานและสถานประกอบการ เพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
6 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นายนิรันดร  พรหมเดช ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 นางสาวคนึงนิจ  แพ่งกล่อม ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3 นางจริยาภรณ์   จันทร์แก้วเกิด ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4 ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  สีทอง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5 นายมนตรี  เสมาทอง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000422  คน