เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ >> งานวิทยบริการและห้องสมุด

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2 จัดระบบการบริการให้ได้มาตราฐาน
3 ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นายไวยุเวก   ระบายเพชร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000416  คน