เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ >> งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2 จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3 จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางาน ให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สถาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
5 จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมาย
6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
7 ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
8 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอน จัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10 รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นางจริยาภรณ์   จันทร์แก้วเกิด ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2 นางแก้วใจ  ดวงมณี ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3 พีระวัส  นิยมไทย ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4 นายมนตรี  เสมาทอง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000413  คน