เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ >> งานประชาสัมพันธ์

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
2 รับผิดชอบศูนย์การติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษาเช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3 เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
6 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย
7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นายธีรศักดิ์   แสนล้อม ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2 พีระวัส  นิยมไทย ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
3 นางสายสุนีย์  อยู่เย็น ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
4 นายชัชวาลย์  ผิวผ่อง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000411  คน