เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ >> งานอาคารสถานที่

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1 ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3 ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4 จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5 ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานในหน้าที่
6 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9 ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นายนิรันดร  พรหมเดช ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
2 ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  สีทอง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
3 นายณรงค์ศักดิ์   สิงห์เถื่อน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
4 นายไตรรัตน์  กุนาคำ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
5 นายประจวบ  เขียวอ่อน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
6 นายเชิดศักดิ์   คำสี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7 นายสันติ์  ก้อนสันทะ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
8 นายสุชาติ  รักเมือง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000381  คน