เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ข้อมูลแรกเข้าปีการศึกษา 2560 และสำเร็จการศึกษา : 2562

>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
การบัญชี
29
25
86.21
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
15
100.00
ช่างยนต์
46
46
100.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง
18
18
100.00
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
27
27
100.00


>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
การบัญชี
28
27
96.43
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
16
100.00
ช่างยนต์
24
25
104.17
ช่างไฟฟ้ากำลัง
17
15
88.24
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
20
20
100.00

เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา ที่แรกเข้า
>>
ปีการศึกษา : 2561
>>
ปีการศึกษา : 2560
>>
ปีการศึกษา : 2556
>>
ปีการศึกษา : 2555
>>
ปีการศึกษา : 2554

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000358  คน