เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ข้อมูลแรกเข้าปีการศึกษา 2555 และสำเร็จการศึกษา : 2557

>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
การบัญชี
26
22
84.62
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55
39
70.91
ช่างยนต์
122
59
48.36
ช่างไฟฟ้ากำลัง
24
17
70.83
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
30
20
66.67


>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
การบัญชี
18
15
83.33
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
10
90.91
ช่างยนต์
29
26
89.66
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6
6
100.00

เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา ที่แรกเข้า
>>
ปีการศึกษา : 2561
>>
ปีการศึกษา : 2560
>>
ปีการศึกษา : 2556
>>
ปีการศึกษา : 2555
>>
ปีการศึกษา : 2554

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000347  คน