เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ข้อมูลแรกเข้าปีการศึกษา 2554 และสำเร็จการศึกษา : 2556

>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
การบัญชี
23
14
60.87
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
69
31
44.93
ช่างยนต์
130
43
33.08
ช่างไฟฟ้ากำลัง
21
13
61.90
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
38
25
65.79


>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
การบัญชี
11
11
100.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13
12
92.31
ช่างยนต์
35
29
82.86
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
21
21
100.00

เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา ที่แรกเข้า
>>
ปีการศึกษา : 2561
>>
ปีการศึกษา : 2560
>>
ปีการศึกษา : 2556
>>
ปีการศึกษา : 2555
>>
ปีการศึกษา : 2554

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000346  คน