เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ข้อมูลแรกเข้าปีการศึกษา 2562 และสำเร็จการศึกษา : 2564

>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
ช่างยนต์
59
58
98.31
ไฟฟ้ากำลัง
47
44
93.62
อิเล็กทรอนิกส์
27
26
96.30
การบัญชี
45
43
95.56
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17
17
100.00


>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา ที่แรกเข้า
>>
ปีการศึกษา : 2562
>>
ปีการศึกษา : 2556
>>
ปีการศึกษา : 2555
>>
ปีการศึกษา : 2554

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000353  คน