เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ข้อมูลแรกเข้าปีการศึกษา 2561 และสำเร็จการศึกษา : 2563

>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
การบัญชี
30
29
96.67
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
27
90.00
ช่างยนต์
58
54
93.10
ช่างไฟฟ้ากำลัง
34
26
76.47
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
27
26
96.30


>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
สาขา
จำนวนผู้เรียนแรก
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา ที่แรกเข้า
>>
ปีการศึกษา : 2561
>>
ปีการศึกษา : 2560
>>
ปีการศึกษา : 2556
>>
ปีการศึกษา : 2555
>>
ปีการศึกษา : 2554

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000002393  คน