เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา: 2555


  >> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

   แผนกวิชา: การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
26
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
14
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
28
  คน

   แผนกวิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
55
  คน

   แผนกวิชา: ช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
122
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
82
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
59
  คน

   แผนกวิชา: ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
24
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
16
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
22
  คน

   แผนกวิชา: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
30
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
28
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
20
  คน

รวม
526
  คน

  >> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

   แผนกวิชา: การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
11
  คน

   แผนกวิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
13
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
28
  คน

   แผนกวิชา: ช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
35
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
30
  คน

   แผนกวิชา: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
21
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
2
  คน

รวม
140
  คน
รวมทั้งสิ้น :
666
  คน


เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา
>>
ปีการศึกษา : 2562
>>
ปีการศึกษา : 2561
>>
ปีการศึกษา : 2560
>>
ปีการศึกษา : 2558
>>
ปีการศึกษา : 2557
>>
ปีการศึกษา : 2556
>>
ปีการศึกษา : 2555
>>
ปีการศึกษา : 2554
>>
ปีการศึกษา : 2553

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000379  คน