เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา: 2563


  >> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

   แผนกวิชา: ช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
68
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
76
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
53
  คน

   แผนกวิชา: ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
39
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
32
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
18
  คน

   แผนกวิชา: อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
31
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
30
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
19
  คน

   แผนกวิชา: การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
28
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
31
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
27
  คน

   แผนกวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
30
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2
39
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3
24
  คน

รวม
545
  คน

  >> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

   แผนกวิชา: ช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
46
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
44
  คน

   แผนกวิชา: ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
46
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
21
  คน

   แผนกวิชา: อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
22
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
20
  คน

   แผนกวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1
19
  คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2
24
  คน

รวม
242
  คน
รวมทั้งสิ้น :
787
  คน


เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา
>>
ปีการศึกษา : 2563
>>
ปีการศึกษา : 2562
>>
ปีการศึกษา : 2561
>>
ปีการศึกษา : 2560
>>
ปีการศึกษา : 2558
>>
ปีการศึกษา : 2557
>>
ปีการศึกษา : 2556
>>
ปีการศึกษา : 2555
>>
ปีการศึกษา : 2554
>>
ปีการศึกษา : 2553

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000259  คน