เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


นโยบายวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
   
จุดเน้นที่  1  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จุดเน้นที่  2 การพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
จุดเน้นที่  3 การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ
จุดเน้นที่  4 การส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถ
จุดเน้นที่  5 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางทางวิทยาการ  และเทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000276  คน