1  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2565 ประเภทเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน วันที่:[ 03 เม.ย. 2563 ]
2  รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 20 ส.ค. 2562 ]
3  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 20 ส.ค. 2562 ]
4  มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 13 ก.ค. 2561 ]
5  รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 11 ก.ค. 2561 ]
6  รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 09 ม.ค. 2561 ]
7   รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 09 ม.ค. 2561 ]
8  รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 07 มี.ค. 2560 ]
9  การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร : ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ วันที่:[ 14 ก.ค. 2558 ]
10  รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 03 ก.ค. 2558 ]
11  แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 19 ม.ค. 2558 ]
12  รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่:[ 05 พ.ย. 2557 ]