เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

-ข่าวสารจากงานทะเบียน
ค้นหาข่าวที่ต้องการ :

>> แบบคำร้องแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในระเบียนผลการเรียน.....   วันที่ : 03 ก.พ. 2560
>> แบบคำร้องขอจบ ปีการศึกษา 2559.....   วันที่ : 24 ม.ค. 2560
>> ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน) ประจำปีการศึกษา 2560.....   วันที่ : 05 ม.ค. 2560
>> ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560.....   วันที่ : 05 ม.ค. 2560
>> ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น.....   วันที่ : 03 พ.ค. 2559
>> ระเบียบหลักสูตร ปวส. 2557.....   วันที่ : 03 พ.ค. 2559
>> ระเบียบหลักสูตร ปวช. 2556.....   วันที่ : 23 ก.ค. 2557


1
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000025208  คน