เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


Untitled Document
  • ข้าราชการ
  • พนักงานราชการ
  • ครูพิเศษสอน
  • เจ้าหน้าที่
  • นักการภารโรง


นายธวัชชัย  นกแก้ว
พนักงานราชการ (ครู)


ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  สีทอง
พนักงานราชการ (ครู)


นางจริยาภรณ์   จันทร์แก้วเกิด
พนักงานราชการ (ครู)


นางสายสุนีย์  อยู่เย็น
พนักงานราชการ (ครู)


นายชัชวาลย์  ผิวผ่อง
พนักงานราชการ (ครู)


นายอนาวิน  กุลวงษ์
พนักงานราชการ (ครู)


นางปัฐมาพร  น้อยบัว
พนักงานราชการ (ครู)นางสาวธีติมา  เยินสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป


นายสุรัตน์   เทียนสีม่วง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวปุณยนุช  นาคเกตุ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


นายไวยุเวก   ระบายเพชร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด


นางสุทธิกานต์  ปงจันตา
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด


นายมนตรี  เสมาทอง
เจ้าหน้าที่งานวิชาการนายประจวบ  เขียวอ่อน
นักการภารโรง


นายพูนสุข  เพียรสูงเนิน
นักการภารโรง


นายชั้น  แย้มแจ๋ว
นักการภารโรง


นายเชิดศักดิ์   คำสี
นักการภารโรง


นางภิรมย์เทียน   ทับทวี
แม่บ้าน


นายสันติ์  ก้อนสันทะ
ยามรักษาความปลอดภัย


นายไตรรัตน์  กุนาคำ
ยามรักษาความปลอดภัย


นายสุชาติ  รักเมือง
ยามรักษาความปลอดภัย


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000009440  คน