เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


Untitled Document
  • ข้าราชการ
  • พนักงานราชการ
  • ครูพิเศษสอน
  • เจ้าหน้าที่
  • นักการภารโรง


นางประภัสสร  โตค้างพลู
พนักงานราชการ (ครู)


นายธวัชชัย  นกแก้ว
พนักงานราชการ (ครู)


ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  สีทอง
พนักงานราชการ (ครู)


นางจริยาภรณ์   จันทร์แก้วเกิด
พนักงานราชการ (ครู)


นางสายสุนีย์  อยู่เย็น
พนักงานราชการ (ครู)


นายชัชวาลย์  ผิวผ่อง
พนักงานราชการ (ครู)


นายอนาวิน  กุลวงษ์
พนักงานราชการ (ครู)


นางปัฐมาพร  น้อยบัว
พนักงานราชการ (ครู)นางสาวธีติมา  เยินสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวสุกัญญา  ขันตีชู
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวชนะวรรณ  อยู่ดี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวนิภาพร   โพธิ์เงิน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


นางสาวนิตยา   บัวงาม
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวอัญชัญ  ดาดวง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


นายไวยุเวก   ระบายเพชร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด


นางสาวมินตรา  พาวะดี
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด


นายมนตรี  เสมาทอง
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ


นางสาวจุฬารักษ์  สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม


นางสาวทิพวรรณ  ขามภารา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายประจวบ  เขียวอ่อน
นักการภารโรง


นายชั้น  แย้มแจ๋ว
นักการภารโรง


นายพูนสุข  เพียรสูงเนิน
นักการภารโรง


นายเชิดศักดิ์   คำสี
นักการภารโรง


นางน้ำอ้อย  อิสรางคูณ
แม่บ้าน


นางภิรมย์เธียร  ทัพทวี
แม่บ้าน


นายสันติ์  ก้อนสันทะ
ยามรักษาความปลอดภัย


นายไตรรัตน์  กุนาคำ
ยามรักษาความปลอดภัย


นายสุชาติ  รักเมือง
ยามรักษาความปลอดภัย


นายอำไพ  เพ็ชรดี
พนักงานขับรถ


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000287  คน