เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


Untitled Document
  • ข้าราชการ
  • พนักงานราชการ
  • ครูพิเศษสอน
  • เจ้าหน้าที่
  • นักการภารโรง


นายธวัชชัย  นกแก้ว
พนักงานราชการ (ครู)


ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  สีทอง
พนักงานราชการ (ครู)


นางจริยาภรณ์   จันทร์แก้วเกิด
พนักงานราชการ (ครู)


นางสายสุนีย์  อยู่เย็น
พนักงานราชการ (ครู)


นายชัชวาลย์  ผิวผ่อง
พนักงานราชการ (ครู)


นายอนาวิน  กุลวงษ์
พนักงานราชการ (ครู)


นางประภัสสร  โตค้างพลู
พนักงานราชการ (ครู)


นางปัฐมาพร  น้อยบัว
พนักงานราชการ (ครู)นายรัตพล  บุตรลพ
ครูพิเศษสอน


นายวิชัย  แก้วคูณ
ครูพิเศษสอน


นายณรงค์ศักดิ์   สิงห์เถื่อน
ครูพิเศษสอน


นายวิโรจน์  วาจาตรง
ครูพิเศษสอน


นางณิชารี  นิยมไทย
ครูพิเศษสอน


นายนิรันดร  พรหมเดช
ครูพิเศษสอน


นายอำนวย  อินทรโชติ
ครูพิเศษสอน


นางสาวสุธาสินี  สีฤทธิ์
ครูพิเศษสอน


นายอำนวย  จันทร์พุฒ
ครูพิเศษสอน


นายณัฐสิทธิ์  บุญทอง
ครูพิเศษสอน


นางสาวรุ่งนภา  น้อยยม
ครูพิเศษสอน


นายนเรศ  อินทร์ต๊ะ
ครูพิเศษสอน


นายเดชนรินทร์  อยู่ข้างแรม
ครูพิเศษสอน


นายสุขวัฒน์  ฟักผล
ครูพิเศษสอน


นางสาวคนึงนิจ  แพ่งกล่อม
ครูพิเศษสอน


นายณรงค์  สิงห์พา
ครูพิเศษสอน


นายลัทธวุฒิ  พุกสว่าง
ครูพิเศษสอนนางสาวธีติมา  เยินสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวชนะวรรณ  อยู่ดี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นายสุรัตน์   เทียนสีม่วง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวปุณยนุช  นาคเกตุ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


นางสาวนิตยา  บัวงาม
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวอัญชัญ  ดาดวง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


นายไวยุเวก   ระบายเพชร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด


นางสุทธิกานต์  ปงจันตา
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด


นายมนตรี  เสมาทอง
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ


นางสาวจุฬารักษ์  สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม


นางสาวทิพวรรณ  ขามภารา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายประจวบ  เขียวอ่อน
นักการภารโรง


นายชั้น  แย้มแจ๋ว
นักการภารโรง


นายพูนสุข  เพียรสูงเนิน
นักการภารโรง


นายเชิดศักดิ์   คำสี
นักการภารโรง


นางน้ำอ้อย  อิสรางคูณ
แม่บ้าน


นางภิรมย์เธียร  ทัพทวี
แม่บ้าน


นายสันติ์  ก้อนสันทะ
ยามรักษาความปลอดภัย


นายไตรรัตน์  กุนาคำ
ยามรักษาความปลอดภัย


นายสุชาติ  รักเมือง
ยามรักษาความปลอดภัย


นายอำไพ  เพ็ชรดี
พนักงานขับรถ


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000001907  คน