เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


E-learning [งานสื่อการเรียนการสอน]1 สื่อ CAI วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น โดย: นายศราวุฒิ แช่มช้อย
2 วิชา การเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น โดย: นายณรงศักดิ์    สิงห์เถื่อน
3 วิชา เครื่องมือทั่วไป โดย: นายคณิน  ปงจันตา
4 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ โดย: นายศุภฤกษ์   เชื้อขัด
5 วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 โดย: นางคนึงนิจ   แพ่กล่อม
6 วิชา การใช้เครื่องใช้สำนักงาน โดย: นางประภัสสร  โตค้างพูล
7 วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ โดย: นายณัฐพงษ์   วิริยะกาญจนา
8 วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล โดย: นายธีรศักดิ์   แสนล้อม
9 วิชา งานเครื่องยนต์ โดย: นายวิโรจน์   วาจาตรง
10 วิชา วัสดุช่าง โดย: นายสมชาย  ธิมา
11 วิชา อุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย: นายอำนวย  อินทรโชติ
12 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ โดย: นางสาวรัชนีกร  วงศ์ขันตี
13 วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ โดย: นายธวัชชัย  นกแก้ว
14 วิชา งานทดสอบปั้มหัวฉีด โดย: นายอำนวย  จันทร์พุฒ
15 วิชา ระบบสตาร์ท โดย: นายอเนก   เมฆทา
16 วิชา โปรแกรมตารางคำนวณ โดย: นางปัฐมาพร  น้อยบัว
17 วิชา การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร โดย: นางณิชชารีย์  นิยมไทย
18 วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย: นายพีระวัส  นิยมไทย
19 วิชา ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ โดย: นางนวพร  โกศินานนท์
20 วิชา หลักการจัดการ โดย: นางสาวศิรินันท์  เส็งหนองแบน
21 วิชา บัญชีสินค้า โดย: นางสาวรุ่งนภา  น้อยยม
22 วิชา การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย: นางสาวสุธาสินี   สีฤทธิ์
23 วิชา การอ่านหนังสือพิมพ์ในชีวิตประจำวัน โดย: นางสุวรรณา  หินสูงเนิน
24 วิชา อาเซียนศึกษา โดย: นายสุรัตน์  แพช่วง
25 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดย: นางสายสุนีย์ อยู่เย็น
26 วิชา วรจรไฟฟ้ากระแสตรง โดย: นายธนากร สงวนเนตร์
27 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี โดย: นางแก้วใจ ดวงมณี
28 วิชามอเตอร์ไฟฟ้า โดย: ว่าที่ ร้อยตรีสุรชัย สีทอง
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000261  คน