เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


1. ความเป็นมา
1.1  การจัดตั้ง 
  วิทยาลัยการอาชีพชนแดน  ประกาศตั้งเมี่อวันที่ 10  กรกฎาคม  2540 โดยนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   นายสุขวิส  รังสิตพล  เป็นผู้ลงนาม
1.2  สถานที่ตั้ง
  วิทยาลัยการอาชีพชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่ 115 / 3 ม.13  ต. ชนแดน  อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ 67150 ติดทางหลวงหมายเลขที่ 113 ตะพานหิน - หล่มสัก  กิโลเมตรที่ 55 บนเนื้อที่ จำนวน  200 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจึงได้มอบที่สาธารณะประโยชน์  จำนวน 200 ไร่ ให้กับกรมอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 - 5676 – 1552   โทรสาร   0 – 5676 – 1552
E –mail    chondaen@hotmail.com        เว็บไซต์ http://www.chondaen.ac.th
   
หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน
   
ปีการศึกษา 2541 เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
   -  สาขาวิชาช่างยนต์
  -  สาขาวิชาบัญชี
 
ปีการศึกษา 2543    เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .)
  -  สาขาวิชาช่างยนต์   
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  -  สาขาวิชาบัญชี
  -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
ปีการศึกษา 2544    เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชชีพชั้นสูง  ( ปวส . )
   -  สาขาการบัญชี
   -  สาขาการบัญชี ( ม. 6 )
 
ปีการศึกษา 2545    เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )
   -  สาขาวิชาช่างยนต์
  เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
  -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ปีการศึกษา 2548      เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)
   -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
ปีการศึกษา 2549     เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)  ( เทียบโอนประสบการณ์ ) 
   -  สาขางานช่างยนต์ 
   -  สาขางานบัญชี 
  -  สาขางานคอมพิวเตอร์ 
 
ปีการศึกษา 2552     เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)  
    -  สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   
ปีการศึกษา 2562     เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)
    -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เปิดทำการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  - สาขาวิชาช่างยนต์
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   - สาขาวิชาการบัญชี
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   - สาขาวิชาชางยนต์
   - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
    - สาขาวิชาการบัญชี
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000203  คน