เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ถ่วงล้อระบบคอมพิวเตอร์
รายงานข่าว:   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ถ่วงล้อระบบคอมพิวเตอร์และชุดทดลองระบบเบรกเอบีเอส สามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารเพิ่มเติม
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [23 ธ.ค. 2563]   เวลา: [ 20:59:56]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศเชิญชวนร่วมพิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference)
รายงานข่าว:   ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายครุภัณฑ์ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อระบบคอมพิวเตอร์และชุดทดลองระบบเบรกเอบีเอสพร้อมระบบ ESP ฯ ร่วมพิจารณ์ร่างขอบเขตฯ สามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารเพิ่มเติม
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [15 ธ.ค. 2563]   เวลา: [ 16:04:06]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานรายงานข่าว:   ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพชนแดนได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [14 ธ.ค. 2563]   เวลา: [ 13:59:16]              

ประกาศเชิญชวนร่วมพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ
รายงานข่าว:   ประกาศเชิญชวนร่วมพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ คลิกอ่านเอกสารเพิ่มเติม
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [11 ธ.ค. 2563]   เวลา: [ 00:15:45]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายงานข่าว:   ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [09 ธ.ค. 2563]   เวลา: [ 10:58:54]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> ประกาศเชิญชวนร่วมพิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference)   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 15 ธ.ค. 2563
>> เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 14 ธ.ค. 2563
>> ประกาศเชิญชวนร่วมพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 11 ธ.ค. 2563
>> ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 09 ธ.ค. 2563
>> กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)    ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 09 ธ.ค. 2563
>> แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้ย้ายกลับ ภูมิลำเนา   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 09 ธ.ค. 2563
>> พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 09 ธ.ค. 2563
>> งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน    ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 26 พ.ย. 2563
>> ประกาศรายชื่อผลงาน สื่อการสอน อาชีวศึกษา ภาคเหนือ 63   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 10 ก.ย. 2563
>> โครงการ "พัฒนาทักษะการเรียนรู้"   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 01 ก.ย. 2563
   
 
 
นายบุญลือ  อยู่คง

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
 >> บันทึกข้อความเบิกค่าทางด่วน-ใช้รถวิทยาลัยฯเท่านั้น ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> สัญญายืมเงิน ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความเบิกค่านำมันเชื้อเพลิง-กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> รายงานการเดินทางไปราชการ-พิมพ์ ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความยืมเงินบำรุงการศึกษา ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
     
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี-2563 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 30 ต.ค. 2563 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2565 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 เม.ย. 2563 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 09 มี.ค. 2563 ]
     
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[ร่วมการประชุมทางวิชา.....]
  

[กิจกรรม วันต่อต้านคอ.....]
  

[ในวันที่ 7 ธันวาคม 2.....]
  

[พิธีถวายเครื่องราชสั.....]
  

[งานประชุมวิชาการองค์.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000010114  คน