เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ออกซ่อมแซมระบบDLTV ให้โรงเรียนในอำเภอวังโป่งและอำเภอชนแดนรายงานข่าว:   วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ออกซ่อมแซมระบบDLTV ให้กับโรงเรียนในอำเภอวังโป่งและอำเภอชนแดนโดย นายพีระวัส นิยมไทย นายอิทธิพัทธ์ จันทร์พุฒและนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ -โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน -โรงเรียนบ้านกกจั่น -โรงเรียนบ้านดงลึก -โรงเรียนบ้านไร่ฝาย -โรงเรียนบ้านหนองตาด -โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว -โรงเรียนลูกจันทร์ปิยะอุย
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: แนะแนวการศึกษา
วันที่: [21 ก.พ. 2563]   เวลา: [ 23:14:06]              

ติดตั้งระบบเสียงเพื่อเตรียมการรับเสด็จรายงานข่าว:   ติดตั้งระบบเสียงเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัด พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพระอุปถัมภ์ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [20 ก.พ. 2563]   เวลา: [ 14:54:14]              

Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพรายงานข่าว:   ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ” โดยมี นางสุภาณี แสงอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ให้การต้อนรับเปิดบ้านในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ได้ตัดสินใจในการเลือกเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเรียนสายอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: วิชาการ
วันที่: [20 ก.พ. 2563]   เวลา: [ 14:35:33]              


>> ติดตั้งระบบเสียงเพื่อเตรียมการรับเสด็จ   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 20 ก.พ. 2563
>> Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 20 ก.พ. 2563
>> ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 18 ก.พ. 2563
>> ขอเชิญร่วมงาน ชนแดนวิชาการ 2020 วันพุธที่ 12 ก.พ.2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 04 ก.พ. 2563
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 21 ม.ค. 2563
>> ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 28 พ.ย. 2562
>> ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 12 ก.ค. 2562
>> วันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ครบรอบ 22 ปี วันที่ 10 กรกฎาคม 2562   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 11 ก.ค. 2562
>> กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 11 ก.ค. 2562
>> พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561    ประเภท : วิชาการ วันที่ : 15 มี.ค. 2562
   
 
 
นางสุภาณี  แสงอินทร์

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
>> ใบสมัครเรียน ประเภทสอบคัดเลือกปีการศึกษา.....
>> ใบสมัครเรียน ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา.....
>> ใบสมัครเรียน หลักสูตรระยะสั้น.....
>> แบบบันทึกการเข้าพบครูที่ปรึกษา.....
>> แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนนักศึกษา.....
>> แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน.....
>> แผ่นพับ ระเบียบรับสมัคร ปีการศึกษา 2562.....
>> ระเบียบ ปวส.57.....
>> ระเบียบ ปวช.56.....
อ่านเพิ่มเติม
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[โครงการการศึกษาทางไก.....]
  

[ติดตั้งระบบเสียงเพื่.....]
  

[บริจาคโลหิต ๑๔ กุมภา.....]
  

[Open House เปิดบ้านส.....]
  

[วันครูแห่งชาติ.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000015325  คน