เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

วันสุนทรภู่ คู่ภาษาไทย วันพุธที่11 กรกฎาคม 2561รายงานข่าว:   วันสุนทรภู่ คู่ภาษาไทย 11-7-61
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [13 ก.ค. 2561]   เวลา: [ 12:13:50]              

วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดกิจกรรมวันสถาปนา(วันก่อตั้งวิทยาลัยหรือวันเกิด)ขึ้น ในวันที่ 10 กรกฏาคม ของทรายงานข่าว:   วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดกิจกรรมวันสถาปนา(วันก่อตั้งวิทยาลัยหรือวันเกิด)ขึ้น ในวันที่ 10 กรกฏาคม ของทุกปี และปีนี้เข้าสู่ปีที่ 21 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจกันกิจกรรมนี้ขึ้นมา ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมทางศาสนา และพิธีหล่อเทียนพรรษา ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด และถางป่า
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [13 ก.ค. 2561]   เวลา: [ 11:31:20]              

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายงานข่าว:   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และ กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 ปวส.2 และผู้เรียนไม่พร้อมรุ่น ------------------------------------------------- ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ข้อ 22 ข้อ 24 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ข้อ 22 ข้อ 24 ให้สถานศึกษากำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และให้นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [26 เม.ย. 2561]   เวลา: [ 09:31:24]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดกิจกรรมวันสถาปนา(วันก่อตั้งวิทยาลัยหรือวันเกิด)ขึ้น ในวันที่ 10 กรกฏาคม ของท   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 13 ก.ค. 2561
>> ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 26 เม.ย. 2561
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโตวตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 14 ก.พ. 2561
>> ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่๒   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 31 ม.ค. 2561
>> ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2561   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 10 ม.ค. 2561
>> ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 04 ม.ค. 2561
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนชนแดน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 ต.ค. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต    ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 ต.ค. 2560
>> ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 06 ต.ค. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 25 ก.ย. 2560
   
 
 
นายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
รหัสนักศึกษา: *
 
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[วันสุนทรภู่ คู่ภาษาไ.....]
  

[วันสถาปนา วิทยาลัยกา.....]
  

[โครงการอบรมการเป็นผู.....]
  

[โครงการป้องกันและแก้.....]
  

[กิจกรรมวันไหว้ครู ปร.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000025127  คน