เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
รายงานข่าว:   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ทั้งระดับ ปวช. และปวส. เวลา 09.00-12.00น. ณ โดมเอนกประสงค์ มีข้อสงสัยติดต่อ 086-4493742 ครูพีระวัส นิยมไทย หัวหน้างานทะเบียน
จำนวนผู้อ่าน: [27] คน   ประเภทข่าว: แนะแนวการศึกษา
วันที่: [27 ก.พ. 2560]   เวลา: [ 17:31:20]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน)
รายงานข่าว:   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน) ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน) - 30 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการรับสมัคร - 31 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ - 6 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก - 20 มีนาคม 2560 มอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประเภททั่วไป มีข้อสงสัยติดต่องานทะเบียน 056-761390,086-4493742
จำนวนผู้อ่าน: [80] คน   ประเภทข่าว: แนะแนวการศึกษา
วันที่: [23 ก.พ. 2560]   เวลา: [ 15:31:20]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
รายงานข่าว:   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 27 กุมภาพันธ์ 2560 ลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30-16.00น. (วันเดียวเท่านั้น) 27 กุมภาพันธ์ - 4 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาเรียน ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 100 บาท ** รับใบลงทะเบียนที่ ห้องทะเบียน *** เปิดเฉพาะรายวิชาที่ประกาศไว้เท่านั้น
จำนวนผู้อ่าน: [47] คน   ประเภทข่าว: แนะแนวการศึกษา
วันที่: [23 ก.พ. 2560]   เวลา: [ 15:20:11]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน)   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 23 ก.พ. 2560
>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 23 ก.พ. 2560
>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 30 ธ.ค. 2559
>> วก.ชนแดน จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 22 พ.ย. 2559
>> คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันนำกระทงถวายให้ทางวัดพระพุทธบาทชนแดน   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 17 พ.ย. 2559
>> แปรอักษรของเรา ชาว วก.ชนแดน เพื่อถวายความอาลัย ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 17 พ.ย. 2559
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา อ.ชนแดน-อ.วังโป่ง ปี2559   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 15 ก.ค. 2559
>> วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ครบรอบ 19 ปี   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 14 ก.ค. 2559
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 14 ก.ค. 2559
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เปิดธนาคารโรงเรียน   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 29 มิ.ย. 2559
   
 
 
นายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ

[ ประวัติรผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
รหัสนักศึกษา: *
 
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[เข้าค่ายลูกเสือประจำ.....]
  

[ร่วมขบวนแห่บายศรีสัก.....]
  

[กิจกรรมคริสต์มาสต้อน.....]
  

[พิธีพระราชทานเพลิงพร.....]
  

[กองลูกเสือวิสามัญ จั.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000003738  คน