เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ฝ่ายวิชาการ

1  >> ฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2  >> ฝ่าย งานวิทยบริการและห้องสมุด
3  >> ฝ่าย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4  >> ฝ่าย งานสื่อการเรียนการสอน
5  >> ฝ่าย แผนกวิชาเครื่องกล
6  >> ฝ่าย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7  >> ฝ่าย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8  >> ฝ่าย แผนกวิชาการบัญชี
9  >> ฝ่าย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10  >> ฝ่าย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11  >> ฝ่าย แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
12  >> ฝ่าย งานวัดผลและประเมินผล
13  >> ฝ่าย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000347  คน