เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1  >> ฝ่าย งานวางแผนและงบประมาณ
2  >> ฝ่าย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3  >> ฝ่าย งานความร่วมมือ
4  >> ฝ่าย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
5  >> ฝ่าย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6  >> ฝ่าย งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000255  คน