เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1  >> ฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป
2  >> ฝ่าย งานบุคลากร
3  >> ฝ่าย งานการเงิน
4  >> ฝ่าย งานการบัญชี
5  >> ฝ่าย งานพัสดุ
6  >> ฝ่าย งานอาคารสถานที่
7  >> ฝ่าย งานทะเบียน
8  >> ฝ่าย งานประชาสัมพันธ์

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000316  คน